Abolicja przyłącza wodociągowego

i kanalizacyjnego

 

Zapraszamy do skorzystania z abolicji polegającej na odstąpieniu wymierzenia kary i zalegalizowania swojego lewego przyłącza wodociągowego bądź  kanalizacyjnego. Osoby które, w terminie do końca marca 2021 roku dobrowolnie zgłoszą istnienie na nieruchomości jakichkolwiek nieprawidłowości, zapewnia się o polubownym uregulowaniu powstałych nieścisłości.

ZAPEWNIAMY POUFNOŚĆ ! POMOŻEMY WE WSZYSTKICH FORMALNOŚCIACH !

 

Podłączenie nieruchomości do sieci wodnej i kanalizacyjnej wymaga spełnienia szeregu obowiązków wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Lecz jak to w życiu bywa zawsze znajdą się osoby chcące ominąć prawo, zrzucając obowiązek opłat za pobraną wodę i odprowadzone ścieki na pozostałych odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych WODOCIĄGÓW MICHAŁOWO. W przypadku kradzieży wody powstają na sieciach straty za które to mieszkańcy muszą zapłacić.

LEGALIZACJA PRZYŁĄCZA

 

W związku z planowanymi kontrolami przez WODOCIĄGI MICHAŁOWO od kwietnia 2021 roku w zakresie legalizacji przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych zachęcamy do zgłoszenia do końca 31 marca 2021 roku celem uregulowania wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie dostarczając niezwłocznie do Biura Obsługi Klientów WODOCIĄGÓW MICHAŁOWO zgłoszenie legalizacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. 

KONTROLE

 

WODOCIĄGI MICHAŁOWO od kwietnia 2021 roku przeprowadzą zadymianie sieci kanalizacyjnej w celu wykrycia nielegalnych podłączeń zrzutów wody deszczowej i ścieków do kanalizacji sanitarnej. Wytwarzany dym jest bezwonny i nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt.

Dlaczego przeprowadzimy zadymianie sieci kanalizacyjnej? Bo ścieki komunalne docierają do oczyszczalni ścieków, a tam poddawane są skomplikowanym procesom biologicznym i chemicznym, aby je można oczyszczone odprowadzić do rzeki. Tymczasem ścieki „rozcieńczone” deszczówką mogą zaburzyć proces oczyszczania.

Należy również zaznaczyć, że osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób między innymi w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów.

KARY ZA NIELEGALNE PRZYŁĄCZE

 

Za stwierdzone nieprawidłowości związane z poborem wody i odprowadzaniem ścieków bez zawartej umowy grożą kary:

– za nielegalne podłączenie do kanalizacji sanitarnej grozi grzywna do 10 tys. zł plus 1000 zł za każdy udowodniony miesiąc korzystania z takiego przyłącza,

– za nielegalne podłączenie do sieci wodociągowej grozi grzywna do 5 tys. zł plus 1000 zł za każdy udowodniony miesiąc korzystania z takiego przyłącza.