Dlaczego warto podpisać umowę na opróżnianie zbiornika bezodpływowego /przydomowej oczyszczalni ścieków z firmą odbierającą nieczystości

przez GRZEGORZ RAJECKI

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 515 z późn. zm.) oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej…