Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 515 z późn. zm.) oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy: Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych”.

Jeśli Wasza nieruchomość wyposażona jest w zbiornik bezodpływowy, to musi być on szczelny i systematycznie opróżniany zgodnie
z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. Na potwierdzenie tego, należy posiadać podpisaną umowę na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz dowody uiszczania opłaty za wywóz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków co musi zostać odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta lub Burmistrza. Ponadto firmy mają obowiązek podpisania z Państwem umowy na odbiór nieczystości ciekłych i wystawienia Państwu rachunku bądź faktury VAT za odebrane nieczystości ciekłe. Zawsze żądaj od przedsiębiorcy rachunku lub faktury VAT, w którym określona będzie ilość wywiezionych ścieków. Masz wtedy pewność, że nieczystości ciekłe trafią na oczyszczalnię, a Ty w razie kontroli unikniesz kar. Należy także pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.