Jeśli posiadasz aktualne warunki techniczne  przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego sanitarnego a wybrany przez Ciebie projektant wykonał projekt przyłącza zgodnie z obowiązującymi przepisami powinieneś wystąpić do nas ze wnioskiem na uzgodnienie dokumentacji projektowej dotyczącej przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego sanitarnego.

Poniżej wykaz dokumentów, które powinna zawierać dokumentacja projektowa:

 1. aktualne warunki przyłączenia do sieci, 
 2. plan sytuacyjny na mapie  w skali 1:500  z naniesioną trasą przyłączy,
 3. uzgodnienie z właścicielem lub właścicielami nieruchomości – podpis właściciela lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na projekcie lub dołączenie stosownego oświadczenia o zapoznaniu się z projektem przyłącza,
 4. część opisowa dokumentacji projektowej: warunki gruntowo-wodne, parametry techniczne, lokalizacja inwestycji, wytyczne realizacji, 
 5. kserokopia uprawnień i zaświadczenie projektanta.

Wypełniony wniosek wraz z 2 egz. dokumentacji projektowej:

 • prześlij lub dostarcz osobiście na adres WODOCIĄGI MICHAŁOWO ul. Leśna 1, 16-050 Michałowo,
Kontakt telefoniczny: 665 855 058
 
Jeśli o uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłącza występuje: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Wnioskodawce do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia. 
W przypadku gdy o uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłącza w imieniu inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie od inwestora, które upoważnia biuro do występowania w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.
 

Uzgodnienie dokumentacji projektowej 

Na uzgodnienie dokumentacji projektowej złożonej do WODOCIĄGÓW MICHAŁOWO mamy 30 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia wniosku. Uzgodnienie  jest  nieodpłatne.

 

Odbiór uzgodnionej dokumentacji projektowej

Uzgodniony projekt będzie:

 • do odbioru osobistego w Biurze Obsługi Klienta,
 • wysyłany w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. 

W przypadku odbioru osobistego przyjdź do Biura Obsługi Klienta i okaż:

 • kopię wniosku wraz z numerem sprawy,
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Wnioskodawcy – w przypadku osoby fizycznej,
 • pisemne upoważnienie oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby upoważnionej.

Uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego sanitarnego ważne jest 3 lata od daty jego wydania.