Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

– Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński, ul. Leśna 1, 16-050 Michałowo,  NIP 844-149-55-03 informuje, że jest administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem

– Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku, w tym obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wykonania przez niego zadania realizowanego w interesie publicznym, zawarcia i wykonania umowy, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

– Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – poprzez przesłanie swojego żądania na adres: wodociagimichalowo@gmail.com

– Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym ogólnego Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

– Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem wniosku oraz okres wykonania umowy, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania.

– W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym na rzecz IDI usługi doradcze, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT oraz archiwom. W uzasadnionym przypadku mogą to być firmy windykacyjne, właściciel i współwłaściciele nieruchomości.

– Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez IDI działań związanych z przedmiotem wniosku. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej WODOCIĄGI MICHAŁOWO pod adresem: www.wodociagimichalowo.pl