Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.06.123.858) dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

W przypadku zmiany właściciela nieruchomości, która była obsługiwana przez WODOCIĄGI MICHAŁOWO w zakresie dostaw wody i/lub odbioru ścieków, należy przepisać umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków na nowego właściciela nieruchomości. W tym celu należy zgromadzić poniższe dokumenty i udać się do Biura Obsługi Klienta (BOK), ul. Leśna 1 w Michałowie:

W PRZYPADKU OSÓB FIZYCZNYCH

Dotychczasowy odbiorca usług składa:
• wypełniony wniosek o rozwiązanie umowy wraz z protokołem zdawczo- odbiorczym (oświadczeniem o stanie wodomierza)


Nowy Odbiorca Usług składa:
• wypełniony Wniosek o zawarcie umowy – Formularz można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w BOK-u i wypełnić go na miejscu
• tytuł prawny nabycia nieruchomości (Akt notarialny/ Wypis z Księgi Wieczystej/ Postanowienie sądowe)
• pełnomocnictwo pozostałych współwłaścicieli (w przypadku, gdy jest więcej niż jeden właściciel)
• aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty/ paszport)
• protokół zdawczo- odbiorczy (oświadczenie o stanie wodomierza), zawierający dane: adres nabytej/ sprzedanej nieruchomości, datę przejęcia/ przekazania nieruchomości, numer wodomierza, stan wodomierza lub oświadczenie o kontynuacji rozliczeń – w przypadku braku protokołu zdawczo-odbiorczego

W przypadku nie uporządkowanych spraw spadkowych (po zmarłym) do czasu ustalenia spadkobiercy, należy dodatkowo przedstawić akt zgonu dotychczasowego właściciela nieruchomości oraz oświadczenie w sprawie tymczasowego zawarcia umowy.

W PRZYPADKU OSÓB PRAWNYCH – PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Dotychczasowy odbiorca usług składa:
• wypełniony wniosek o rozwiązanie umowy wraz z protokołem zdawczo- odbiorczym (oświadczeniem o stanie wodomierza)

Nowy odbiorca usług składa:
• wypełniony Wniosek o zawarcie umowy – Formularz można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w BOK-u i wypełnić go na miejscu
• akt własności lub umowa kupna-sprzedaży lub umowa najmu
• wypis z KRS-u lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
• numer NIP, numer REGON
• protokół zdawczo- odbiorczy (oświadczenie o stanie wodomierza), zawierający dane: adres nabytej/ sprzedanej nieruchomości, datę przejęcia/ przekazania nieruchomości, numer wodomierza, stan wodomierza lub oświadczenie o kontynuacji rozliczeń – w przypadku braku protokołu zdawczo-odbiorczego

Pracownik BOK-u, po przedstawieniu powyższych dokumentów, przygotuje odpowiednią umowę dla nowego właściciela nieruchomości, która zostanie podpisana i zarejestrowana na miejscu. Poprzedni właściciel nieruchomości otrzyma fakturę końcową.