Aby podłączyć się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy:

  1. Wypełnić wniosek o wydanie warunków technicznychFormularz można pobrać ze strony internetowej (pobierz formularz) lub otrzymać w Biurze Obsługi Klienta.
  2. Załączyć do wniosku aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów informacyjnych, obejmującą teren inwestycji w skali 1:500
  3. Załączyć do wniosku odpis lub wyciąg z dokumentu potwierdzającego prawo inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub stosowne oświadczenie.
  4. Złożyć wniosek wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres Wodociągi Michałowo.

Warunki techniczne zostaną wydane przez Wodociągi Michałowo w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (daty wpływu do Wodociągów Michałowo).

Warunki techniczne określają:

  1. Punkt i sposób przyłączenia do zewnętrznej sieci wodociągowej i/lub do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej,
  2. Ogólne wymagania techniczne w stosunku do przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a w uzasadnionych przypadkach, również warunki ich eksploatacji.

Warunki techniczne, o których mowa wyżej zachowują ważność w okresie jednego roku od dnia ich wydania. 

Po wybudowaniu przyłącza należy:

– w przypadku przyłącza wodociągowego – złożyć wniosek o wykonanie włączenia w sieć wodociągową, dokonanie odbioru końcowego, zamontowanie wodomierza – odpowiedni formularz można pobrać ze strony internetowej (pobierz formularz) lub otrzymać w Biurze Obsługi Klienta.

– w przypadku przyłącza kanalizacyjnego – złożyć wniosek o dokonanie odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego – odpowiedni formularz można pobrać ze strony internetowej (pobierz formularz) lub otrzymać w Biurze Obsługi Klienta.

Na odbiór końcowy należy przygotować następujące dokumenty:
– inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
– dokumentację powykonawczą,
– protokoły z płukania i dezynfekcji przewodu wodociągowego.

Terminy realizacji wykonania włączenia do wodociągu, dokonania odbioru końcowego oraz zamontowania wodomierza zostaną uzgodnione z Klientem telefonicznie.

Odbiór częściowy przyłącza jest przeprowadzany w stanie odkrytym, natomiast odbiór końcowy po jego zasypaniu i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Po dokonanym odbiorze końcowym zostanie przekazana Państwu Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.