Aby podłączyć się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy:

Wypełnić wniosek o wydanie warunków technicznych. Formularz można pobrać ze strony internetowej (pobierz formularz) lub otrzymać w Biurze Obsługi Klienta.

  1. Załączyć do wniosku aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów informacyjnych, obejmującą teren inwestycji w skali 1:500
  2. Załączyć do wniosku odpis lub wyciąg z dokumentu potwierdzającego prawo inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub stosowne oświadczenie. .
  3. Złożyć wniosek wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres Wodociągi Michałowo.
  4. Warunki techniczne zostaną wydane przez Wodociągi Michałowo w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (daty wpływu do Wodociągi Michałowo).

   Warunki techniczne określają:

      1. punkt i sposób przyłączenia do zewnętrznej sieci wodociągowej i/lub do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej,
      2. ogólne wymagania techniczne w stosunku do przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a w uzasadnionych przypadkach, również warunki ich eksploatacji,
  5. Warunki techniczne, o których mowa wyżej zachowują ważność w okresie jednego roku od dnia ich wydania. 

  6. Po wybudowaniu przyłącza należy:

   W przypadku przyłącza wodociągowego – złożyć wniosek o wykonanie włączenia w sieć wodociągową, dokonanie odbioru końcowego, zamontowanie wodomierza – odpowiedni formularz można pobrać ze strony internetowej (pobierz formularz) lub otrzymać w Biurze Obsługi Klienta.

   W przypadku przyłącza kanalizacyjnego – złożyć wniosek o dokonanie odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego – odpowiedni formularz można pobrać ze strony internetowej (pobierz formularz) lub otrzymać w Biurze Obsługi Klienta.

   Na odbiór końcowy należy przygotować następujące dokumenty:
   – inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
   – dokumentację powykonawczą,
   – protokoły z płukania i dezynfekcji przewodu wodociągowego.

   Terminy realizacji wykonania włączenia do wodociągu, dokonania odbioru końcowego oraz zamontowania wodomierza zostaną uzgodnione z Klientem telefonicznie.

   Odbiór częściowy przyłącza jest przeprowadzany w stanie odkrytym, natomiast odbiór końcowy po jego zasypaniu i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

  7. Po dokonanym odbiorze końcowym zostanie przekazana Państwu Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.