Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm. ) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do
udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

W celu zawarcia umowy o wywóz nieczystości płynnych należy złożyć wniosek o zawarcie umowy, który winien zawierać:

w przypadku osób fizycznych, nr PESEL
• imię i nazwisko
• adres zamieszkania / adres do korespondencji
• adres punktu, którego umowa ma dotyczyć
• rodzaj ścieku, jaki ma być odbierany, rodzaj zbiornika

Do wniosku należy załączyć: dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości z której ma być wywóz nieczystości płynnych  / akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, pełnomocnictwo.

w przypadku osób prawnych – podmiotów gospodarczych
• nazwa podmiotu
• adres do korespondencji
• adres punktu, którego umowa ma dotyczyć
• numer: NIP, REGON, KRS

• rodzaj ścieku, jaki ma być odbierany, rodzaj zbiornika

Do wniosku należy załączyć: wypis z KRS-u lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości z której ma być wywóz nieczystości płynnych / akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, umowa najmu, dzierżawy, w przypadku wynajmu lub dzierżawy obiektu , właściciel obiektu zobowiązany jest spisać stosowne oświadczenie, pełnomocnictwo.