Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.06.123.858) dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

W celu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków należy złożyć wniosek o zawarcie umowy, który winien zawierać:

w przypadku osób fizycznych:
• imię i nazwisko
• adres zamieszkania / adres do korespondencji
• adres punktu, którego umowa ma dotyczyć
• nr PESEL
• planowany pobór wody w miesiącu (w m3)

Do wniosku należy załączyć: dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki / akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej.

w przypadku osób prawnych – podmiotów gospodarczych
• nazwa podmiotu
• adres do korespondencji
• adres punktu, którego umowa ma dotyczyć
• nr NIP
• nr REGON

Do wniosku należy załączyć: wypis z KRS-u lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki / akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, umowa najmu, dzierżawy, w przypadku wynajmu lub dzierżawy obiektu , właściciel obiektu zobowiązany jest spisać stosowne oświadczenie.