§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „WYGRAJ CZUJNIK POZIOMUSZAMBA AQUILO”.
 2. Organizatorem WODOCIĄGI MICHAŁOWO ul. Leśna 1, 16-050 Michałowo, NIP: 8441495503 (dalej „Organizator konkursu”)
 3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie i jest klientem Organizatora konkursu.
 4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook oraz strony internetowej www.wodociagimichalowo.pl. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
 3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora konkursu.
 4. Konkurs trwa od dnia 01.06.2021 (od godziny 0:00) i potrwa do dnia 31.08.2021 (do godziny 23:59). Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
 5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 poniżej. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych, powyżej 16 roku życia mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje przez zlecenie wywozu nieczystości z szamba na terenie Gminy Michałowo.
 5. Zlecenie wywozu osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków nie biorą udziału w konkursie.

§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest promocja marki WODOCIĄGI MICHAŁOWO i Aquilo.
 2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Facebook i stronie internetowej www.wodociagimichalowo.pl.
 3. Konkurs polega na zleceniu wywozu nieczystości z szamba na terenie Gminy Michałowo.
 4. Ze wszystkich zleceń Komisja konkursowa rozlosuje 3 czujniki poziomu szamba Aquilo.
 5. Wyniki konkursu ogłoszone będą do 06.07.2021 r., 06.08.2021 r., 06,09.2021 r. na stronie https://m.facebook.com/Wodoci%C4%85gi-Micha%C5%82owo-109953477202172/ i www.wodociagimichalowo.pl.
 6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród.

§ 5. NAGRODY

 1. Konkurs przewiduje 3 zwycięzców. Losowanie Nagród odbędzie 1 lipca 2021 r., 2 sierpnia 2021 r., 1 wrzesień 2021 r.
 2. Nagrodami w konkursie są czujniki poziomu szamba Aquilo dla każdego zwycięzcy po 1 sztuce.
 3. Wartość nagrody nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn zm.) a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie https://www.facebook.com/Wodociągi-Michałowo-109953477202172/ i www.wodociagimichalowo.pl.
 5. Kontakt ze zwycięzcą Konkursu będzie odbywał się telefonicznie.
 6. Zwycięzca zobowiązany jest do współpracy w celu przekazania nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony Uczestnika Konkursu niezbędnej do przekazania nagrody.
 7. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych firma WODOCIĄGI MICHAŁOWO dostarczy zwycięzcy instrukcje niezbędne do przejęcia wygranej.
 8. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.
 9. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:

· odmówi pisemnie przyjęcia nagrody,
· w terminie 5 dni od zakończenia konkursu kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu;
· zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.

§ 6. DANE OSOBOWE

 1. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

· prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu;

· marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych.

 • Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres wodociagimichalowo@gmail.com, pocztą na adres WODOCIAGI MICHAŁOWO, ul. Leśna 1, 16-050 Michałowo.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata.
 2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Facebook), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.